Uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno potvrde rezervacije za usluge koji je sklopljen između tvrtke Henok d.o.o., Bana Jelačića 78, 21224 Slatine, ID kod: HR-AB-21-060137804 (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Svi podaci navedeni u Općim uvjetima predstavljaju pravnu obvezu za agenciju i putnika.

2. Sadržaj ponude

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na internetu i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji osim u slučaju više sile kao npr. bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

3. Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije izleta primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju.

Agencija stavlja na raspolaganje putniku odgovarajući materijal u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi putovanja, te ga upućuje na Opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi paket putnog osiguranja. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge izleta potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 2 dana prije početka korištenja usluge osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno, a s kojima je putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije.

Napomena za plaćanje bankovnom doznakom – ovaj način plaćanja odnosi se isključivo na inozemne klijente. Bankovnim transferom potrebno je prebaciti vrijednost rezervacije na devizni račun. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi gost u cijelosti.

Napomena za plaćanje karticom – Sva plaćanja izvršavaju se u kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune po srednjem tečaju za devize Hrvatske Narodne Banke na dan terećenja kartice. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu nacionalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

4. Obveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.), kad se postupa kako je opisano u točki 9.

5. Obveze putnika

Putnik je dužan:
• posjedovati valjane putne isprave
• poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
• putnik je dužan pridržavati se deviznih i carinskih propisa, provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza
• surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
• prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)

U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam putnik.

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

6. Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 3 dana prije početka korištenja usluge. Promjena rezervacije, ukoliko je moguća, bit će napravljena besplatno. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije datum primitka pismenog otkaza u toku radnog vremena agencije predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza izvan radnog vremena, kao datum otkaza uzima se sljedeći radni dan agencije.

1) U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije grupnog izleta, storno troškovi su slijedeći:
a. za otkaz rezervacije do 14 dana prije početka korištenja usluge, ne naplaćuje se naknada
b. za otkaz rezervacije od 7 do 2dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene
c. za otkaz rezervacije manje od 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene
d. za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene
2) U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog izleta, storno troškovi su slijedeći:
a. za otkaz rezervacije do 14 dana prije početka korištenja usluge, ne naplaćuje se naknada
b. za otkaz rezervacije od 14 do 7 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene
c. za otkaz rezervacije od 7 do 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene
d. za otkaz rezervacije manje od 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene
e. za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene
Agencija ne nadoknađuje putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

7. Putno osiguranje

Cijene putovanja uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. Preporučujemo paket putnog osiguranja koje uključuje osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

8. Prtljaga

Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima. Putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njihovog nadzora. Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u vozilu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se nadležnoj policijskoj postaji.

9. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani izlet može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to uslugom iste ili više kategorije i po cijeni izleta po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog izleta, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 2 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem izčetu koji nije u ponudi agencije i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

10. Rješavanje prigovora

Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju e-mailom na info@split-excursions.com ili telefonski na broj +385 (0)21 360 061.

Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, takav putnik ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

Također ako putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

Ukoliko ni nakon intervencije agencije problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na info@split-excursions.com ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Zakonom o turističkoj djelatnosti isključuje se pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora putovanja, a koristio je usluge agencije članice UHPA-e i pridržavao se naprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA-e. U skladu s Pravilnikom o arbitraži, cjelokupni postupak treba biti dovršen u narednih mjesec dana. Ovim će postupkom ili organizator pristati na naknadu štete ili će putnik, uz mali trošak, saznati da ni na sudu, kojem se i dalje može žaliti, nema izgleda da dobije spor.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

11. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

12. Napomena

Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

13. Nadležnost suda

Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Trogiru, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Plitvice Lakes

Discover Croatia’s most visited national park and UNESCO world heritage site

Medjugorje Private Tour

Follow the footsteps of pilgrims and replenish your spirit in this sacred place

Krka waterfalls

Discover the fascinating creation of the Krka River and UNESCO Cathedral of st. James